Ako vymeniť správcu?Kalich trpezlivosti pretiekol a vy, rovnako ako väčšina susedov, zastávate názor, že je načase vymeniť správcu vášho bytového domu?
V  takom prípade už nemáte na čo čakať. Pustite sa do toho!

Poradíme vám ako postupovať v súlade so zákonom.

Zvolanie domovej schôdze 
Správcu bytového domu je možné odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov (spravidla má každý priestor v bytovom dome jeden hlas). Schôdzu je však nutné najskôr zvolať a tu niekedy narazíte na prvý problém. Schôdzu totiž musí zvolať správcovská spoločnosť, ktorú sa práve chystáte odvolať! V prípade ak správca schôdzu nezvolá do 15 dní od požiadania, môžu schôdzu zvolať aj samotní majitelia a to tak, že vyzbierajú 25 % podpisov majiteľov bytov a nebytových priestorov.

Odvolanie správcu ako hlavný bod programu
Súčasťou pozvánky na schôdzu je program schôdze, teda zoznam bodov o ktorom sa na schôdzi bude hovoriť. Doporučujeme zaradiť jeden hlavný bod a to odvolanie správcovskej spoločnosti. Voľba nového správcu spojená s odvolávaním aktuálneho správcu býva problematická a schôdza sa môže zvrhnúť na hektickú výmenu názorov.

Zabezpečenie účasti
Keďže na schôdzi je potrebná nadpolovičná väčšina, treba informovať všetkých majiteľov. Spravidla má zoznam
majiteľov bytov a nebytových priestorov len správca, preto nastupuje štandardné informovanie pomocou letákov do schránky, vývesky vo výťahoch, prípadne klopanie na jednotlivé byty. V prípade ak túto činnosť podceníte, môže sa stať, že hoci na schôdzi všetci zahlasujú za odvolanie správcu, nebude počet hlasov dostatočný (nadpolovičná väčšina) a celý proces sa bude musieť opakovať, čo len znechutí majiteľov a následná schôdza tiež nemusí byť úspešná.

Vhodné miesto a čas
Schôdzu zvolávajte ideálne v strede týždňa vo večerných hodinách, vyhnite sa termínom počas prázdnin, pred predĺženými víkendmi a sviatkami. Ideálne miesto na schôdzu je priamo v dome, nikdy nie ďaleko, keďže to rapídne znižuje časť majiteľov bytov.

Splnomocnenie od nezúčastnených
Ak máte informáciu od ľudí, ktorí sa schôdze nebudú môcť zúčastniť, poproste ich aby podpísali splnomocnenie na účasť na schôdzi, aby ich hlas neprepadol. Splnomocniť môžu kohokoľvek, ideálne známeho, rodinného príslušníka, alebo suseda, ktorému dôverujú. Splnomocnenie môže byť všeobecne na účasť na schôdzi, alebo na konkrétne hlasovanie (napríklad odvolaní správcu).
 

Zápisnica a prezenčná listina
Na schôdzi dbajte na prezenčnú listinu, ktorá sa bude prikladať k zápisnici a musí obsahovať všetkých účastníkov schôdze. Nezabudnite ani na overovateľov a zapisovateľov, inak sa môže stať, že schôdza bude neplatná a vaša snaha vyjde navnivoč. Zápisnica musí obsahovať konkrétny bod, hlasovanie o odvolaní správcu a počet hlasov, ktoré hlasovali za. Kópiu zápisnice si zoberte, vyhnete sa prekvapeniu keď sa zápisnica “stratí.”

Výpovedná lehota
Ak všetko prebehne podľa uvedených bodov, aktuálnemu správcovi začína plynúť výpovedná lehota ihneď po podpísaní zápisnice overovateľmi a vy máte celú výpovedná dobu na vybranie nového správcu.

Výber nového správcu
Aktuálny správca je odvolaný, nového však treba vybrať a práve tento krok rozhodne o tom, ako sa zmení spôsob výkonu správy a zároveň ako pohodlne a výhodne budete ďalej bývať. Výber nového správcu preto treba dôkladne zvážiť a vybrať na základe kritérií, ktoré sú pre váš bytový dom dôležité.

Pri výbere nového správcu doporučujeme majiteľom bytov a nebytových priestorov postupovať nasledovne:

 • Zvoľte komisiu, ktorú majitelia bytov poveria výberovým konaním. Členmi komisie môžu byť zástupcovia vlastníkov, externá firma, zástupcovia každého vchodu, alebo akákoľvek skupina ľudí, ktorej majitelia dôverujú.
   
 • Komisia pozve niekoľko správcovských spoločností – buď na základe osobných skúseností alebo referencií, do výberového kola.
   
 • Oslovené správcovské spoločnosti by mali absolvovať obhliadku bytového domu, dostať podklady a následne pripraviť prvú cenovú ponuku na správu domu.
   
 • Následne správcovské spoločnosti odprezentujú postup pri preberaní správy, svoju cenovú ponuku a komisia vyberie top 1-3 správcovské spoločnosti podľa zvolených kritérií.
   
 • Vybraní kandidáti sú následne prizvaní na najbližšiu schôdzu majiteľov bytov a nebytových priestorov, kde musí byť zvolený nový správca opäť nadpolovičnou väčšinou hlasov.
   
 • Účastníci schôdze na záver schôdze podpíšu novú zmluvu o výkone správy a svojimi podpismi potvrdia svoju voľbu novej správcovskej spoločnosti. 
   
 • Nový správca následne zaháji proces preberania správy bytového domu, pri ktorom musí úzko spolupracovať s bývalou správcovskou spoločnosťou a zároveň komunikovať nielen so zástupcami vlastníkov, ale so všetkými majiteľmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za účelom plynulého prechodu k novému správcovi a skvalitnenia bývania v dome.

Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.