...Ak správca nepredloží správy o svojej činnosti nemá až do ich predloženia nárok na platby?


Ak správca nepredloží v lehote do 31.5. vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán opráv na nasledujúci kalendárny rok.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.