Cenník služieb


Mesačná odmena za správu

Služba Merná jednotka EUR bez DPH EUR s DPH
Odmena správcu – byt* ks 8,00 – 30,00 9,60 – 36,00
Odmena správcu – nebytový priestor* m2 0,10 – 0,25 0,12 – 0,30
Odmena správcu – parkovacie miesto* ks 1,50 – 3,00 1,80 – 3,60

 

* Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky

 

Administratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy

Služba EUR bez DPH EUR s DPH
Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka 4,00 4,80
Upomienka zaslaná dlžníkovi e–mailom 3,00 3,60
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou 10,00 12,00
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 20,00 24,00
Refakturácia prijatej faktúry od dodávateľa na individuálne bytové domy v správe rovným dielom pre všetky bytové domy v objekte 2,00 2,40
Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov, domovníka, alebo iného zamestnanca bytového domu 15,00 18,00
Administratívne práce
(vypracovanie výstupov mimo mesačného reportu a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy)
50,00 60,00
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov 30,00 36,00
Poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zmluvných schôdzí 100,00 120,00
Poplatok za písomné hlasovanie organizované správcom nad rámec zmluvy o výkone správy 30,00 36,00
Poplatok za spracovanie údajov z meračov 4,16 5,00
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola kamerových záznamov, súčinnosť s polícou, atď.) nad rámec zmluvy o výkone správy (hodinová sadzba mimo pracovnej doby) 25,00 30,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – správca (hodinová sadzba) 25,00 30,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – správa, ekonomika, technika a údržba (hodinová sadzba) 35,00 42,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – vedenie spoločnosti (hodinová sadzba) 60,00 72,00
Osobná asistencia správcu pri prípadoch nad rámec zmluvy o výkone správy po predošlej dohode so zástupcami vlastníkov bytového domu (hodinová sadzba) 25,00 30,00
Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka počas pracovnej doby 20,00 24,00
Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka mimo pracovnej doby 30,00 36,00
Poplatok za vypracovanie ročného vyúčtovania 10,00 12,00

 

Údržba a opravy

Služba bez DPH s DPH
Údržbárske práce – inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy (hodinová sadzba za 1 pracovníka) 16,00 19,20
Údržbárske práce – pohotovosť po 16.30 hod., cez víkendy a sviatky (hodinová sadzba za 1 pracovníka) 25,00 30,00
Odčerpávanie vyššieho stĺpca vody s použitím ponorného čerpadla, vysatie vody zo zatopených priestorov a plôch s použitím vysávača (hodinová sadzba) 50,00 60,00
Prístrojové meranie úniku plynu na spojoch plynových rozvodov, guľových ventilov, regulátorov a pod. (hodinová sadzba)  30,00 36,00
Činnosť facility manažéra (hodinová sadzba) 35,00 42,00
Starostlivosť o kotolne (mesačne podľa typu kotolne ) 100,00 – 250,00 120,00 – 300,00
Doprava (sadzba za km) 0,50 0,60

 

Aktuálny cenník je vždy k dispozícii na webstránke spoločnosti HomePro Správcovská, s.r.o. Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať cenník raz ročne. Posledná aktualizácia 17.04.2018.


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.