Cenník služieb


Mesačná odmena za správu

Služba Merná jednotka EUR bez DPH EUR s DPH
Odmena správcu – byt* ks 8,00 – 30,00 9,60 – 36,00
Odmena správcu – nebytový priestor* m2 0,10 – 0,25 0,12 – 0,30
Odmena správcu – parkovacie miesto* ks 1,50 – 3,00 1,80 – 3,60

 

* Odmena správcu je stanovená presne pre každý objekt na základe konkrétnej cenovej ponuky.

 

Administratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy

Služba Merná jednotka
EUR bez DPH EUR s DPH
Vystavenie potvrdenia na žiadosť vlastníka ks 4,16 5,00
Upomienka zaslaná dlžníkovi e–mailom ks
3,00 3,60
Upomienka zaslaná dlžníkovi SMS ks 5,00 6,00
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou
ks 10,00 12,00
Spracovanie splátkového kalendára dlžníka (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
ks 30,00 36,00
Zabezpečenie vyznačenia zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) ks 20,00 24,00
Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka  (hradí konkrétny nový vlastník)
ks 15,00 18,00
Spracovanie mzdy pre zástupcu vlastníkov, domovníka, alebo iného zamestnanca bytového domu
ks 15,00 18,00
Refakturácia (vystavenie faktúry) z prijatej faktúry od dodávateľa na bytové domy a objekty v správe ks 2,00 2,40
Poplatok za účasť správcu na každej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zmluvných schôdzí
ks 100,00
120,00
Poplatok za prípravu písomného hlasovania a prezenčných listín, 1€ byt/NP/garáž, min. 30€, max 100€
ks 100,00 120,00
Poplatok za vybavenie stránky mimo stránkových hodín (okrem vopred dohodnutých so zástupcom vlastníkov bytov)
ks 35,00 42,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – správca (hodinová sadzba) hod. 25,00 30,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – správa, ekonomika, technika a údržba (hodinová sadzba) hod.
35,00 42,00
Iné činnosti nad rámec zmluvy – vedenie spoločnosti (hodinová sadzba) hod.
90,00 108,00
Osobná asistencia správcu pri prípadoch nad rámec zmluvy o výkone správy po predošlej dohode so zástupcami vlastníkov bytového domu (hodinová sadzba) hod.
25,00 30,00
Spolupráca a účasť správcu na kontrole orgánov štátnej správy (kontrola kamerových záznamov, súčinnosť s polícou, atď.) nad rámec zmluvy o výkone správy (hodinová sadzba mimo pracovnej doby)
hod.
25,00 30,00
Poplatok za spracovanie údajov z meračov
byt/NP 4,16 5,00
Polplatok za evidenciu nákladov na prevádzku vlastnej kotolne vrátane ich rozdelenia pri ročnom vyúčtovaní
ks 100,00 120,00
Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka počas pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
byt/NP
20,00 24,00
Individuálny termín odpočtu meračov v byte na žiadosť vlastníka mimo pracovnej doby (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
byt/NP
30,00 36,00
Poplatok za vypracovanie ročného vyúčtovania (v prípade, že za priestor nie je účtovaný správcovský poplatok)
priestor 15,00 18,00
Vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkom (hradí konkrétny vlastník/dlžník)
priestor 40,00 48,00
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov
ks 30,00 36,00
Poplatok za práce spojené so zriadením úveru pre bytový dom, 1% z čerpanej sumy, min. 300€ (cena je uvedená bez DPH)
ks 1%
Jednorazový poplatok za úkony súvisiace so splatením úveru a ukončením úveru
ks 300,00 360,00
Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií: 1€/mes., byt/NP/garáž, min. 20€, max 50€ (cena je uvedená bez DPH)
mesiac 50,00 60,00
Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podľa zákona č. 595/2003 §43 ods.3 pís. g bod 1
od 1 € do 249 € odvedenej dane
od 250 € do 1000 € odvedenej dane
nad 1000 € odvedenej dane


objekt
objekt
objekt


15,00
40,00
70,00


18,00
48,00
84,00
Administratívne práce (vypracovanie výstupov mimo mesačného reportu a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy)
hod. 25,00 30,00
Administratívne práce - kopírovanie a skenovanie dokumentov, vyhľadávanie dokumentov v archíve - každá začatá polhodina
1/2 hod. 8,00 9,60
Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac
byt/NP 25,00 30,00

 

Údržba a opravy

Služba Merná jednotka
EUR bez DPH
EUR s DPH
Údržbárske práce – inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy (hodinová sadzba za 1 pracovníka) hod. 18,00 21,60
Údržbárske práce – pohotovosť po 16.30 hod., cez víkendy a sviatky (hodinová sadzba za 1 pracovníka) hod. 30,00 36,00
Odčerpávanie vyššieho stĺpca vody s použitím ponorného čerpadla, vysatie vody zo zatopených priestorov a plôch s použitím vysávača (hodinová sadzba) hod. 50,00 60,00
Prístrojové meranie úniku plynu na spojoch plynových rozvodov, guľových ventilov, regulátorov a pod. (hodinová sadzba)  hod. 30,00 36,00
Činnosť facility manažéra (hodinová sadzba) hod. 35,00 42,00
Obsluha a starostlivosť vlastnej kotolne BD do 250 kW (mesačne)
mesiac 160,00 192,00
Obsluha a starostlivosť vlastnej kotolne BD od 251 do 500 kW (mesačne)
mesiac 230,00 276,00
Obsluha a starostlivosť vlastnej kotolne BD od 501 kW (mesačne)
mesiac 300,00 360,00
Príjazdné - dopravné náklady (paušál v rámci Bratislavy)
ks 15,00 18,00
Dopravné náklady (sadzba za km mimo Bratislavy) km 0,50 0,60

 

Aktuálny cenník je vždy k dispozícii na webstránke a v sídle spoločnosti HomePro Správcovská, s.r.o. 

Cenník platný od: 01.01.2019


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.