Ročné vyúčtovanie


Spoločnosť, ktorá spravuje váš bytový dom, má zákonnú povinnosť zaslať každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru vyúčtovanie každý rok najneskôr do 31. mája. Ide o pomerne zložitý dokument, v ktorom sa vyznať nie je jednoduché, preto vám v následujúcich riadkoch v prehľadnej forme prinášame všetky dôležité informácie o ročnom vyúčtovaní.

Podstata vyúčtovania spočíva v porovnaní vašich zálohových platieb, ktoré ste v danom zúčtovacom období mesačne uhrádzali na základe zálohového predpisu a reálnych nákladov v danom zúčtovacom období na prevádzku vášho bytu aj bytového domu ako celku.
 

Čo je zálohový predpis?

S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je spojená aj zákonná povinnosť vlastníka uhrádzať náklady za služby a plnenia spojené s užívaním nehnuteľnosti. Tieto náklady sa uhrádzajú mesačne na základe zálohového predpisu na bankový účet bytového domu. Zálohový predpis je sumár všetkých nevyhnutných a očakávaných nákladov spojených s užívaním všetkých nehnuteľností v bytovom dome a jeho pravidelné mesačné uhrádzanie je nevyhnutné na to, aby správca zabezpečil plynulú prevádzku bytového domu, zabezpečil dodávku všetkých energií, služieb a udržiaval ho v dobrom technickom stave.

Položky zálohového predpisu tvoria najmä:

 • Náklady na energie a médiá (elektrina spoločných priestorov, teplo, teplá voda, studená voda, plyn a pod.).

 • Náklady na služby (upratovanie, zimná údržba, letná údržba, odmena za výkon správy, odmena zástupcovi vlastníkov, poplatky za vedenie bankového účtu bytového domu a pod.)

 • Preddavok do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu – FPÚaO (slúži na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných priestorov, príslušenstva a pozemku, ako aj na výdavky na obnovu, domu).

 • Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v dome vykonáva úhrady do FPÚaO podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby tohto fondu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy).

Čítaj viac

 

Čo všetko obsahuje ročné vyúčtovanie?

Obsahom vyúčtovania sú:

 • Identifikačné údaje (zúčtovacie obdobie, vlastník bytu alebo nebytového priestoru, identifikácia nehnuteľnosti, číslo bankového účtu bytového domu a IBAN).

 • Zoznam služieb a energií, ktoré sú predmetom vyúčtovania:

  • náklady na energie a médiá (elektrina spoločných priestorov, teplo, teplá voda, studená voda, plyn a pod.),

  • náklady na služby (upratovanie, zimná a letná údržba, OLO, servis výťahov, odmena za výkon správy, odmena zástupcovi vlastníkov, poplatky za vedenie bankového účtu bytového domu a pod.).

  • preddavok do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.

 • Porovnanie zálohových platieb a skutočných nákladov za každú službu a plnenie pre bytový dom

 • Vysvetlenie k spôsobu rozúčtovania jednotlivých energií a služieb.

 • Osobomesiace evidované v zúčtovacom období

 • Prehľad celkových nákladov meraných energií a služieb za celý bytový dom (t.j počet merných jednotiek energií, cena za mernú jednotku energií, celkový náklad za jednotlivé služby, ktoré vstupovali do vyúčtovania).

 • Rozpis stavov meračov a prehľad histórie týchto stavov za uplynulé roky.

 • Prehľad všetkých platieb vlastníka, ktoré boli prijaté na bankový účet bytového domu.

 • Výsledok vyúčtovania – celkový preplatok alebo celkový nedoplatok.

Čítaj viac

 

 Odpočty meračov
Vyúčtovanie sa realizuje aj na základe odpočtov skutočnej spotreby, ktoré zabezpečuje správca vždy na začiatku roka. V tomto čase správca aktualizuje aj počet osôb užívajúcich byt za uplynulé zúčtovacie obdobie.

Čítaj viac
 

Na začiatku každého kalendárneho roka správca zabezpečuje získanie údajov zo všetkých meračov, určených meradiel nachádzajúcich sa v bytovom dome. Pri odpočtoch meračov, ktoré sa nachádzajú v byte, je nevyhnutná súčinnosť vlastníka pri sprístupnení bytu poverenej osobe správcu za účelom zaznamenia hodnôt na meračoch. Termín o vykonaní odpočtov oznamujeme našim vlastníkom elektronicky a výveskami v bytovom dome s dostatočným časovým predstihom. K vykonaniu odpočtov sú prizvaní zástupcovia vlastníkov bytových domov, v prípade záujmu majú možnosť priamej kontroly nad výkonom a priebehom odpočtov, ako aj zaznamenaných hodnôt.

S pomocou technológie diaľkového odpočtu je dnes už možné získavať a vyhodnocovať údaje z meračov aj diaľkovo a priebežne po celý rok. Prácou správcu je potom prevziať a zaevidovať všetky dodané hodnoty a výstupy, skontrolovať prípadné anomálie, ktoré môže spôsobiť nefunkčnosť alebo chyba meradla a podľa potreby doriešiť zabezpečenie a dodanie korektného odpočtu alebo opravu meradla.

 

NÁŠ BENEFIT 

V záujme komfortu a ochrany súkromia umožňujeme našim vlastníkom nahlásiť odpočty meračov v bytoch a počet osôb užívajúcich byt elektronicky, prostredníctvom online formulára nachádzajúceho sa na našej webovej stránke.
 

Vypracovanie ročného vyúčtovania

Spracovanie všetkých podkladov a evidencií údajov, ktoré vstupujú do vyúčtovania je prácou ekonomického oddelenia správcovskej spoločnosti. Jeho pracovníci dôsledne kontrolujú, pripravujú a evidujú každý jeden vstupný údaj pre spracovanie vyúčtovania. Sumarizujú všetky faktúry a vyúčtovacie faktúry, týkajúce sa služieb, tovarov a plnení bytového domu za uplynulé obdobie kalendárneho roka, pracujú s údajmi týkajúcimi sa úhrad jednotlivých zálohových predpisov, zaznamenávajú a kontrolujú každú odpočítanú hodnotu z meračov, zaznamenávajú a kontrolujú nahlásené a zaevidované počty osôb a finalizujú všetky potrebné detaily na vypracovanie vyúčtovania.
 
 

NÁŠ BENEFIT 

Ešte pred odoslaním vyúčtovania vlastníkom bytového domu ponúkame zástupcom vlastníkov možnosť zúčastniť sa na konzultačnom stretnutí a skontrolovať všetky faktúry, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Zástupca vlastníkov zároveň dostane v prípade záujmu k nahliadnutiu jeho ročné vyúčtovanie a možnosť jeho prekonzultovania so zodpovedným pracovníkom našej správcovskej spoločnosti.
 

 

Zaslanie vyúčtovania vlastníkom

Finálne vyúčtovanie je zasielané vlastníkom spravovaných bytových domoch prostredníctvom slovenskej pošty alebo elektronicky (e-mailom). Súčasne s vyúčtovaním sa vlastníkom doručuje aj správa o činnosti správcu a vyúčtovanie fondu opráv za predmetné obdobie.
 
 

NÁŠ BENEFIT 

Vlastníkom v nami spravovaných bytových domoch posielame spolu s vyúčtovaním aj návod „Ako čítať ročné vyúčtovanie“, ktoré prehľadne vedie vlastníka štruktúrou vyúčtovania a obsahuje vysvetlenie jeho jednotlivých častí vrátane vysvetlenia jednotlivých metód (kľúčov) rozpočítania s konkrétnym prepočtom vybraných vzorových položiek.
 

Preplatky a nedoplatky

Výsledkom ročného vyúčtovania je preplatok alebo nedoplatok. 
 

Ak je výsledkom ročného vyúčtovania preplatok?

Vlastníkovi správca uhradí preplatok do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania na bankový účet, z ktorého platí mesačné zálohové platby, pričom zistený preplatok je správca oprávnený použiť na úhradu prípadného nedoplatku vlastníka z minulých období a prípadný zostatok je povinný vyplatiť vlastníkovi.
 

Ak je výsledkom ročného vyúčtovania nedoplatok?

Vlastník je povinný uhradiť nedoplatok do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania na bankový účet bytového domu a pri platbe je dôležité uviesť jeho variabilný symbol pre bezproblémové priradenie a zaevidovanie tejto úhrady.
 
 

NÁŠ BENEFIT 

Ak si vlastník želá zaslať preplatok na iný účet, žiadny problém. Stačí ak zašle písomnú žiadosť e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú vo vyúčtovaní.

 

Spôsoby rozpočítania nákladov

Jednou z úloh správcovskej spoločnosti je podrobne, zrozumiteľne a v súlade s rozhodnutím vlastníkov zadefinovať spôsob (kľúč) rozpočítavania nákladov. V zmluve o výkone správy bytového domu musia byť presne zadefinované všetky služby, tovary a plnenia, ktoré bude správca v mene a na účet vlastníkov v bytovom dome zabezpečovať. Podľa potreby sa rozsah poskytovaných služieb a spôsob ich rozúčtovania môže meniť. Vlastníci môžu prijať rohodnutie o týchto zmenách na schôdzi, v písomnom hlasovaní alebo na základe rozhodnutia zástupcu vlastníkov, ak mu ostatní vlastníci na takéhoto rozhodnutia udeleli mandát. O spôsobe rozúčtovania rozhodujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Najčastejšími spôsobmi rozúčtovania, z ktorých si vlastníci vyberajú a o ktorých rozhodujú, sú:

 • Rozúčtovanie podľa výmery – t.j. podľa veľkosti podielu na spoločných priestoroch, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu pozemku.

 • Rozúčtovanie podľa osobomesiacov – t.j. tento náklad sa rozpočíta na vlastníkom nahlásený počet osôb, ktoré užívali byt počas uplynulého zúčtovacieho obdobia.

 • Rozúčtovanie rovným dielom medzi všetky byty a nebytové priestory v dome, pričom rozúčtovanie nákladov za nebytové priestory (napr. sklad, garáž a pod.) ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve, sa vykoná tak, že každý podiel na predmetnom priestore je považovaný za jeden samostatný diel.

 • Rozúčtovanie podľa skutočnosti – t.j. podľa stavov na meračoch spotreby energií.

Čítaj viac

 

Reklamácia ročného vyúčtovania
 

Pokiaľ je vlastník bytu alebo nebytového priestoru presvedčený, že v ročnom zúčtovaní došlo k vážnym pochybeniam, môže ho do 30 dní, teda do 30. júna, reklamovať. Reklamáciu je potrebné doručiť písomne alebo osobne v sídle našej správcovskej spoločnosti počas úradných hodín.

Čítaj viac

Z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju uplatňuje, čo je predmetom reklamácie a čoho sa reklamujúca osoba domáha. K reklamácii je potrebné doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, ktoré tieto reklamované skutočnosti preukazujú. Reklamácia musí byť podpísaná reklamujúcou osobou. Správcovská spoločnosť je povinná vydať reklamujúcej osobe písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie alebo vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie (znalecký posudok, skúška a vystavenie protokolu o úradnom overení meradla a pod.). Vybavovanie reklamácie sa riadi Reklamačným poriadkom spoločnosti HomePro Správcovská (http://www.homepro-sprava.sk/storage/app/media/reklamacny-poriadok-01-03-2017.pdf).

Podanie reklamácie nemá vplyv na povinnosť vlastníka uhrádzať zálohové platby spojené s užívaním jeho bytu alebo nebytového priestoru a rovnako nemá vplyv na povinnosť uhradiť v stanovenej lehote nedoplatok z ročného vyúčtovania. V prípade oprávnenej reklamácie budú nezrovnalosti následne vysporiadané.

 

NÁŠ BENEFIT 

Vlastníkom v nami spravovaných bytových domov ponúkame možnosť podania reklamácie ročného vyúčtovania komfortne prostredníctvom elektronického online formulára, ktorý sa nachádza na našej webstránke. Každá reklamácia je automaticky zaevidovaná, riadne očíslovaná poradovým číslom a pridelená zodpovednému pracovníkovi správcu na riešenie.

 


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.