...Ak správca nepredloží správy o svojej činnosti nemá až do ich predloženia nárok na platby?

calendar icon 11.04.2016

Ak správca nepredloží v lehote do 31.5. vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a ...

Čítať ďalej >

...Od 01.10.2014 môže správca zverejniť tých vlastníkov, ktorí majú nedoplatky?

calendar icon 19.01.2015

Vďaka novele platnej od 1.10.2014 može správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí...

Čítať ďalej >

...Od 01.10.2014 musí správcovská spoločnosť vlastníkom poslať do konca novembra plán opráv?

calendar icon 19.01.2015

Okrem správy o činnosti a stave spoločných častí bytového domu, ktorý je správcovská spoločnosť povinná poslať najneskôr do 31.5. pribudla všetkým správcom od 1.10.2014 nová povinnosť. Do konca novemb...

Čítať ďalej >

...Úspora pri dodávke elektrickej energie sa dá dosiahnuť aj inak ako znížením ceny za dodávku elektrickej energie.

calendar icon 02.11.2014

Častokrát sa stáva, že ističe v bytovom dome sú väčšie ako je potrebné a mesačný poplatok je tým pádom automaticky vyšší. Zmenou ističov na menšie môže bytový dom ušetriť finančné prostriedky, bez toh...

Čítať ďalej >

...Dobrovoľná dražba bytu je niekedy jediný spôsob ako zabezpečiť úhradu záväzkov od neplatiaceho vlastníka.

calendar icon 02.11.2014

Častokrát sa stáva, že záložné právo na byt má banka, kvôli hypotéke. Ako však postupovať ak vlastník bytu prestane platiť mesačné zálohové platby alebo nezaplatí ročné vyúčtovanie? Správca musí v tom...

Čítať ďalej >

...Dobrý správca by mal minimalizovať náklady na prevádzku bytového domu.

calendar icon 14.11.2013

V HomePro Správcovská, s.r.o. každoročne optimalizujeme ceny dodávok energií a služieb do nami spravovaných bytových domov. Z týchto tendrov spravidla dosiahneme úsporu pre vlastníkov, alebo sa nám po...

Čítať ďalej >

...Dobrý zástupca vlastníkov je pre chod správy naozaj potrebný.

calendar icon 14.11.2013

V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožň...

Čítať ďalej >

...Správa domu môže fungovať aj s pár neplatičmi.

calendar icon 14.11.2013

Správca musí vedieť neplatičov flexibilne identifikovať a vymáhať od nich nedoplatky na pravidelnej báze. Upomienky cez telefón, alebo zasielané poštou spravidla pomôžu, v opačnom prípade musí správca...

Čítať ďalej >

...Každý bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke.

calendar icon 14.11.2013

Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa mô...

Čítať ďalej >