...Od 01.10.2014 musí správcovská spoločnosť vlastníkom poslať do konca novembra plán opráv?


Okrem správy o činnosti a stave spoločných častí bytového domu, ktorý je správcovská spoločnosť povinná poslať najneskôr do 31.5. pribudla všetkým správcom od 1.10.2014 nová povinnosť. Do konca novembra je správca povinný vlastníkom zaslať plán opráv na nadchádzajúci rok. Zákon nešpecifikuje v akej forme, či musí obsahovať termíny, alebo konkrétne ceny jednotlivých opráv či investícií, napriek tomu je však každá správcovská spoločnosť povinná túto povinnosť dodržiavať


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.