...Dobrý zástupca vlastníkov je pre chod správy naozaj potrebný.


V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcú volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.