Objednanie termínu na nahliadnutie do dokladov a dokumentácie bytového domu

Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv. Na tento úkon môže vlastník poveriť aj inú osobu prostredníctvom notársky osvedčeného splnomocnenia, ktoré splnomocnená osoba predloží správcovi bytového domu. Nahliadanie do dokladov a dokumentácie bytového domu prebieha vo vopred určenom termíne v kancelárii správcu evidovanej v Zozname správcov bytových domov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prostredníctvom tohto formulára a po vyplnení požadovaných údajov si jeho odoslaním záväzne objednáte termín nahliadnutia do dokladov v požadovanom rozsahu. Vo formulári je dokumentácia rozdelená do troch kategórií, pre každú kategóriu je potrebné vyplniť a odoslať samostatný formulár.


INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.