Šetrite svoj čas využívaním nových online služieb


Jednou z priorít našej spoločnosti je aj snaha efektívne poskytovať služby našim klientom s ohľadom na tempo a štandardy dnešnej doby.
Naša správcovská spoločnosť umožňuje vybaviť niektoré vybrané činnosti a administratívne úkony spojené s výkonom správy a s vlastníctvom jednotlivých nehnuteľností v našich objektoch prostredníctvom online formulárov.

Prvou aktívnou online službou, ktorú už naši klienti plnohodnotne využívajú,  je vybavenie žiadosti o vystavenie vyhlásenia správcu o nedoplatkoch vlastníka na úhradách spojených s užívaním nehnuteľnosti, ktoré je potrebné pri jej predaji a je nevyhnutnou prílohou návrhu na vklad zmeny vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Aktuálne môžu naši klienti využívať ďalšie online služby, a to:

1. Nahlásenie zmeny počtu osôb užívajúcich byt
Vlastník bytu je podľa § 11 ods. 9 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov povinný  správcovi oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.
Vyplnením formulára (nachádza sa tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/zmena-poctu-osob-uzivajucich-byt) a po jeho odoslaní sa spustí proces pre vybavenie evidenčnej zmeny a Vy budete informovaní o všetkých dôležitých detailoch v súvislosti s vybavením Vašej žiadosti prostredníctvom automatickej odpovede doručenej na emailovú adresu, ktorú vo formulári zadáte.

2. Zmena vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
Po predaji nehnuteľnosti alebo po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je nevyhnutná súčinnosť správcu bytového domu pre ukončenie zmluvného vzťahu a vystavenie nového zálohového predpisu.
Pre vybavenie tejto žiadosti je potrebné vyplniť tento formulár http://www.homepro-sprava.sk/clanok/zmena-vlastnika-bytu-alebo-nebytoveho-priestoru vrátane požadovaných príloh.
Po odoslaní formulára aj s prílohami sa spustí proces pre vybavenie žiadosti, o všetkých dôležitých detailoch v súvislosti s jej vybavením budete informovaní prostredníctvom automatickej odpovede doručenej na emailovú adresu, ktorú vo formulári zadáte.

3. Vytvorenie prístupu do HelpDesku
HelpDesk je informačný a komunikačný systém medzi vlastníkmi v bytovom dome a správcom. V HelpDesku si môže každý vlastník pozrieť svoj aktuálny zálohový predpis, ročné vyúčtovania, uzavreté zmluvy s dodávateľmi služieb a energií v bytovom dome, zápisnice zo schôdze vlastníkov atď. HelpDesk slúži aj na zadávanie požiadaviek zo strany vlastníkov na správcovskú spoločnosť. Po zadaní požiadavky je táto následne pridelená konkrétnemu pracovníkovi na vybavenie. Každému vlastníkovi sú vygenerované individuálne prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa do HelpDesku prihlasuje. Prihlasovanie do Helpdesku je viazané vždy na jednu aktuálnu emailovú adresu z evidencie správcu.
Pre vytvorenie nového prístupu je potrebné vyplniť tento formulár http://www.homepro-sprava.sk/clanok/vytvorenie-pristupu-do-helpdesku.
Po odoslaní formulára sa spustí proces pre vytvorenie nového prístupu do HelpDesku,  o procese budete informovaní prostredníctvom automatickej odpovede doručenej na emailovú adresu, ktorú vo formulári zadáte.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.