Zmena počtu osôb užívajúcich byt

Vlastník bytu je podľa § 11 ods. 9 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov povinný správcovi oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.


INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.